Algemeen

SBO De Vogelveste is een school voor Speciaal Basisonderwijs. We starten het schooljaar met drie groepen en bijna 40 leerlingen. We hebben een enthousiast team dat betrokken is met de leerlingen en het een uitdaging vindt om leerlingen tot leren te brengen, maar ook om zichzelf professioneel te blijven ontwikkelen.
Onze leerlingen
SBO De Vogelveste is een speciale basisonderwijsvoorziening voor leerlingen van 6 tot en met 12 jaar. De school biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen die vanwege de ontwikkeling van het leren en van het gedrag (Sociaal-emotionele ontwikkeling / sociaal gedrag en werkhouding) stagneren binnen het reguliere onderwijs. Sommige leerlingen van SBO De Vogelveste laten een achterstand zien in hun ontwikkeling op de leergebieden (schoolse vakken, zoals Rekenen en Taal), andere leerlingen laten gedrag zien dat moeilijk te begrijpen is, zoals in zichzelf gekeerd zijn, druk en bewegelijk zijn, angstig zijn, moeilijk contact maken met andere kinderen of met volwassenen. Deze problemen hebben dan ook vaak invloed op hun prestaties op de leergebieden.


Onze leerlingen hebben over het algemeen (voor een periode of structureel) veel nabijheid, veel instructie, duidelijke sturing, heldere kaders en een consequente benadering nodig. SBO De Vogelveste is gespecialiseerd in het weer op gang brengen van de vastgelopen ontwikkeling en in het herstellen van zelfvertrouwen bij kinderen.

 

Positie van de school binnen de gemeente/wijk

Onze school staat in de wijk De Veste, in Lelystad. Een deel van onze leerlingen komt ook uit deze wijk. Maar ook kinderen uit andere wijken van Lelystad zitten bij ons op school en zijn van harte welkom binnen onze school. We maken als school deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten. Verwijzing naar onze school verloopt dan ook via dit samenwerkingsverband. Daar waar mogelijk werkt onze school samen met verschillende (maatschappelijke) organisaties zoals het Jeugd en Gezinsteam Lelystad, maar ook de bibliotheek of het verzorgingstehuis. 

 

De opdracht van SBO De Vogelveste

De Vogelveste ziet het als haar opdracht om ondersteunend te zijn aan de scholen in Lelystad en de scholen van het bestuur SCPO Lelystad als het gaat om het verzorgen van onderwijs aan leerlingen met leerachterstanden en/of knelpunten in sociaal- emotionele ontwikkeling/sociaal gedrag en werkhouding. Daarbij kunnen wij langdurig leerlingen opvangen, maar ook kortdurende plaatsing is mogelijk. Al komt dit laatste in de praktijk zelden voor. Wanneer zich toch een kort durende plaatsing voordoet dan zullen we, net als ingeval van een langdurige plaatsing, daar waar mogelijk toewerken naar het inlopen van de achterstanden en zorgen voor een passend ontwikkelingsperspectief. In een enkel geval komt het voor dat bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring niet duidelijk is of de leerling naar het speciaal onderwijs (SO) of het speciaal basis onderwijs (SBO) verwezen moet worden. Er is dan een mogelijkheid om deze leerling een observatieplaats van zes weken aan te bieden.  De leerling wordt zes weken geobserveerd door zowel de leerkracht als de orthopedagoog zodat na deze periode een goede afweging gemaakt kan worden. Als na de observatieperiode blijkt dat een SBO setting het meest passend is, dan wordt de observatieplaats omgezet naar een definitieve plaatsing. 

 

Levensbeschouwelijke identiteit 

De Vogelveste is een christelijke school. Deze bron van inspiratie onderscheidt ons van de openbare scholen. Dit neemt niet weg dat leerlingen met een andere levensbeschouwelijke achtergrond ook welkom zijn. Op onze school komen leerlingen in aanraking met verschillen in (culturele) achtergrond en met verschillende gewoonten en opvattingen. We leren hen om over deze verschillen te praten en deze te respecteren. Dit doen we vanuit de christelijke traditie, passend in een multireligieuze samenleving. 

 

Kernwaarden waarin deze visie tot uitdrukking komen

1. Wij zijn gehecht aan jou; Wij zijn er voor jouw route, jouw groei is ons dierbaar.

2. Wij zijn wendbaar; Bij beperkingen stopt ons pad niet. Wij blijven toegewijd aan groei.

     We denken in en kijken naar mogelijkheden, niet naar onmogelijkheden.

3. Wij zijn zelfbewust; Samen ontdekken we jouw betekenis en pad.

4. Wij zijn hierin jouw voorbeeld; jij bent gehecht, wendbaar, zelfbewust.

    Tijdens jouw aanwezigheid op onze school, maar zeker ook daarna!

5. Wij bieden jou praktische en beredeneerd (onderwijs) aanbod.

6. Leren met plezier.