Ouders

Een goede samenwerking vinden wij van groot belang. Goede contacten tussen ouders en school zijn essentieel om de leerling goed te kunnen begeleiden. Om dat contact te bevorderen zijn er ouderavonden, de maandinfo, huisbezoeken, spreekmiddagen/ avonden. Daarnaast helpen een aantal ouders, als biebouders enz. Eveneens zijn zij vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Voor de ouders is het van belang goed geïnformeerd te zijn over het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind. 

 

We verwachten dat de ouders achter de uitgangspunten en doelstellingen van ons onderwijs staan en de regels van de school respecteren. Ook verwachten wij van ouders dat zij betrokken zijn bij hun kind en bij de school en dat zij de ouderavonden bezoeken. Wij informeren u over belangrijke zaken op school. Zijn er gebeurtenissen thuis die van belang zijn, dan stellen wij het op prijs dat u ons informeert. We gaan ervan uit dat school en ouders zoveel mogelijk samenwerken bij de opvoeding van de kinderen. Als u zich zorgen maakt of wanneer u het gevoel hebt dat de school dingen niet juist doet, rekenen we er op dat u dat met ons bespreekt. De leerkrachten zijn voor ouders een eerste aanspreekpunt. U kunt bij hen terecht als u informatie wilt, als u zich zorgen maakt of als u suggesties heeft. Daarnaast kunt u ook altijd terecht bij de directie, de intern begeleider of de orthopedagoog. Het is wel prettig als u daarvoor een afspraak maakt.